X

Kwasica żwacza to najczęściej odnotowywana choroba metaboliczna bydła, powodująca niestabilność ekosystemu żwacza przez wprowadzenie do dawki nadmiernej ilości łatwo fermentujących węglowodanów. Szczególnie narażone na tę jednostkę chorobową są krowy w okresie okołoporodowym, które przestawiamy z dawki zasuszeniowej (opartej na paszach objętościowych) na wysoko energetyczną dawkę laktacyjną (zawierającą duże ilości pasz treściwych). Dlatego też najważniejszym elementem profilaktyki tego schorzenia w okresie okołoporodowym jest zwiększenie pobierania paszy przed wycieleniem.